Home    Search    Reference Manuals    Return   

Users Manual for Program PLOT_CUR
Program PLOT_CUR är ett generellt plottprogram som kan plotta kurvor i ett diagram. Programmet kan plotta en eller två kurvor i samma diagram. Kurvorna läses som talpar från yttre fil, hur data skall läses från yttre fil styrs av FORMIN. Efter inläsning av kurvor har användaren möjlighet att parallellförskjuta kurvorna i förhållande till varandra med direktivet CURVE de parallellförskjuta kurvorna kan sedan skrivas ut på nya filer UTFIL1 och UTFIL2 med direktivet SAVE.INDATA

Indata är direktivstyrt och läses med fritt format:

CURVE
Direktiv för att translatera en av kurvorna i längsled.
Detta direktiv är användbart då kurvorna ej ligger i fas med varandra och användaren önskar att manuellt förskjuta kurvorna i fas. Användaren kan därefter spara kurvorna på en ny fil UTFIL2, där ingår då den önskade parallellförskjutningen i längsled. Efter direktiv CURVE, ange följande:
 1. Kurvans nummer, (1 eller 2).
 2. Förflyttningssätt, tillåtna förflyttningssätt är:
  RIGHT relativ förflyttning åt höger
  LEFT relativ förflyttning åt vänster
  MOVE absolut förflyttning positiv åt höger
 3. Förskjutningens belopp.

FORMF
Format som utdata skall skrivas med.
Formatsträngen skall inneslutas i parenteser t.ex. '(E15.3,5X,E15.3)'.
Declared = Character*80    Default = '(1PE15.7,5X,E15.7)'

FORMIN
Format som indata skall läsas med.
Formatsträngen skall inneslutas i parenteser t.ex. '(E15.3,20X,E15.3)', vilket kommer att medföra att positionerna 1-15 i infilen kommer att läsas in till X-variabeln och positionerna 36-50 kommer att läsas in till Y-variabeln.

För inläsning i fritt format från fil kan FORMIN tilldelas följande värden:
'*'        = medför läsning av kolumn 1 och 2 
'(A,A)'      = medför läsning av kolumn 1 och 2 
'(A,X,A)'     = medför läsning av kolumn 1 och 3 
'(A,X,X,A)'    = medför läsning av kolumn 1 och 4 
'(A,X,X,X,A)'   = medför läsning av kolumn 1 och 5 
'(A,X,X,X,X,A)'  = medför läsning av kolumn 1 och 6 
'(A,X,X,X,X,X,A)' = medför läsning av kolumn 1 och 7 
'(A,X,X,X,X,X,X,A)'= medför läsning av kolumn 1 och 8 
'(X,A,A)'     = medför läsning av kolumn 2 och 3 
'(X,A,X,A)'    = medför läsning av kolumn 2 och 4 
'(X,A,X,X,A)'   = medför läsning av kolumn 2 och 5 
'(X,A,X,X,X,A)'  = medför läsning av kolumn 2 och 6 
'(X,A,X,X,X,X,A)' = medför läsning av kolumn 2 och 7 
'(X,A,X,X,X,X,X,A)'= medför läsning av kolumn 2 och 8 
Declared = Character*80    Default = '*'

IDENT1, IDENT2, IDENT3
Definiering av upp till 3 stycken ident rader.
Declared = Character*80    Default = Blank

INFIL1
Datafil för kurva 1.
Rader som inleds med ett #-tecken läses ej, utan betraktas som kommentarrader.
Declared = Character*80    Default = Blank

INFIL2
Datafil för kurva 2.
Rader som inleds med ett #-tecken läses ej, utan betraktas som kommentarrader.
Declared = Character*80    Default = Blank

IPROMT
Indikator som styr om programmets promter skall visas mellan varje indata eller ej.
Skript plot_cur startar programmet i batchmiljö och då är promtern som default avslagen. Men startas program plot_cur i TS-miljö m.hj.a. skriptet plot_cur_ts så sätts IPROMT=6 automatiskt.
Declared = Integer*4    Default = 0

NOTE
Kommentar rad.
Declared = Character*80    Default = Blank

OVERWRITE
Direktiv som styr om kurvan skall få ritas utanför ramen eller ej. OVERWRITE kan anta följande värden:
NO = Begränsar plotten inom ramen.
YES = Ger ej någon begränsning av kurvan i diagrammet.
Declared = Character*4    Default = NO

PLOT
Direktiv som initierar plottningen.

SAVE
Direktiv som lagrar de parallellförskjutna kurvorna på filerna UTFIL1 och UTFIL2.

UTFIL1
Datafil som kommer att lagra kurva 1 då direktivet SAVE ges.
Declared = Character*80    Default = Blank

UTFIL2
Datafil som kommer att lagra kurva 2 då direktivet SAVE ges.
Declared = Character*80    Default = Blank

XAXIS
Typ av X-axel
LIN = ger linjär skala.
LOG10 = ger logaritmisk skala med basen 10.
VFREQ = ger vinkelfrekvensskala dvs. 2*pi/x
VFLOG = ger logaritmisk vinkelfrekvensskala.
Declared = Character*5    Default = 'LIN'

XNAME
Namn under X-axeln.
Declared = Character*20    Default = 'X-axis'

XMIN
X-skalans lägsta värde.
Declared = Real*4    Default = 0.

XSKALA
Skalfaktor i X-led, uttryckt i enheter per CM.
Vid plottning i logaritmisk skala anger XSKALA antal tiopotenser per CM. Declared = Real*4    Default = 10.

YAXIS
Typ av Y-axel
LIN = ger linjär skala.
LOG10 = ger logaritmisk skala med basen 10.
Declared = Character*5    Default = 'LIN'

YMIN1
Y-skalans lägsta värde för kurva 1.
Declared = Real*4    Default = -40.

YMIN2
Y-skalans lägsta värde för kurva 2.
Declared = Real*4    Default = -40.

YNAME1
Namn vid vänstra Y-axeln.
Declared = Character*20    Default = 'Y-axis Curve1'

YNAME2
Namn vid högra Y-axeln.
Declared = Character*20    Default = 'Y-axis Curve2'

YSKALA
Skalfaktor i Y-led, uttryckt i enheter per CM.
Vid plottning i logaritmisk skala anger YSKALA antal tiopotenser per CM.
Declared = Real*4    Default = 10.

ISCREN
Indicator for selecting graphic output to screen.
0 => No output.
1 => Output in X-windows environment.
Declared Integer*4    Default = 1

ILASER
Indicator for selecting graphic output to printer.
0 => No output.
1 => The plots are written in the format PostScript.
2 => The plots are written in the format HPGL.
4 => The plots are written in the format PCL-5.
5 => The plots are written in the format DXF.
6 => The plots are written in the format Postscript with color.
7 => The plots are written in Encapsulated PostScript.
Declared Integer*4    Default = 1

POSTFI
Laserskrivarens plottresultatsfil.
Declared Character*80    Default = 'plot_cur.post'

QUIT
Direktiv för att lämna programmet.


Indataexempel

Upplottning av två stycken kurvor i ett diagram. Kurva ett läses i fritt format, kurvan är lagrad som talpar i en vanlig ASCII-fil. Kurva två läses från ascii-fil som kan innehålla flera kolumner av data, men endast positionerna (1-15) och (36-50) från filen läses in. Varje gång kommandot PLOT ges så genererar programmet "plot_cur" ett diagram, vilket medför att nedanstående indata skapar två stycken diagram av samma kurvor men med olika skalor.

#                                     
#   Indata till plot_cur                        
#                                     
                                        
 ISCREN = 1                                  
 ILASER = 1  POSTFI = test/plot_cur.ps                    
                                        
 IDENT1 Plott skapad i GENSYS med program PLOT_CUR              
                                        
 FORMIN '*'			# Inläsning med fritt format.          
 INFIL1 test/cos_l5d2.sngl    IDENT2 Cosinussignal 0.2 Hz.         
                                        
 FORMIN '(E15.6,20X,E15.6,15X)' # Inläsning med format.            
 INFIL2 test/rcos_l5d2.cmplx   IDENT3 Filtrerad cosinussignal 0.2 Hz.    
                                        
 XAXIS ='LIN' XMIN = 0.        XSKALA= 2.             
 YAXIS = 'LIN' YMIN1 = -14. YMIN2 =-16. YSKALA= 2.             
                                        
 PLOT                                     
                                        
 XAXIS ='LIN' XMIN = 0.        XSKALA= 2.             
 YAXIS = 'LIN' YMIN1 = -14. YMIN2 =-14. YSKALA= 4.             
                                        
 PLOT                                     


Home    Search    Reference Manuals