Home    Search    Reference Manuals    Return    Track Group Documentation

Users Manual for Program TRC_QNUMB_STRIX

Table of Contents

   Introduction
   Calculation procedure
   Input data commands
   ExampleIntroduction

Program TRC_QNUMB_STRIX calculates the track alignment quality of a track written in strix-format. The alignment quality is measured in a so called Q-number defined by Banverket, Sweden. The definition of the Q-number is defined in BVF 587.02 written by Banverket.Calculation procedure

 1. Inläsning av spårdatafil i sra-format.
 2. Välj ut delsträcka enligt indataparametrarna xstart och xstop.
 3. Beräkna Q talet ur Strix-filen på följande sätt:
  3.1 Extrahera följande kolumner ur sra-filen:
  Kolumn #8 rälsöverhöjningen
  Kolumn #9 Höjdläge vänster räl kortvåg
  Kolumn #12 Höjdläge höger räl kortvåg
  Kolumn #16 Sidoläge vänster räl kortvåg
  Kolumn #19 Sidoläge höger räl kortvåg
  3.2 Högpassfiltrera alla signaler extraherade ur 3.1 med ett Butterworthfilter gränsvåglängd 3 [m]. Lågpassfiltrera alla signaler extraherade ur 3.1 med ett Butterworthfilter gränsvåglängd 25 [m].
  3.3 Tidsförskjut alla signaler så de kommer i fas med spårviddssignalen.
  3.4 Beräkna sH genom att:
  I varje mätpunkt beräkna medelvärdet av de filtrerade kolumnerna #9 och #12.
  Beräkna standardavvikelsen på det erhållna medelvärdet.
  3.5 Beräkna sR genom att:
  Beräkna standardavvikelsen den filtrerade kolumnen #8
  3.6 Beräkna sP genom att:
  Bestämma vilken av kolumnerna #16 eller #19 som är rikträl genom att analysera höger och vänster räl för sig. Använd det värde som ger lägst resultat för det är förmodligen yttersträngen. Eftersom standardavvikelsen utvärderas löpande i ett fönster som är 200[m] långt kan hela tiden min-värdet av linje 5 och 6 väljas. (OBS denna metod är dock en förenkling)
  Beräkna standardavvikelsen på den bästa av kolumnerna #16 eller #19.
  3.7 Beräkna sS genom att:
  Addera filtrerade kolumn #8 med den bästa av kolumnerna #16 eller #19. Adderingen skall ske med tecken så att ett sidolägesfel skall ligga i fas med ett vaggfel där vänster räl ligger under höger räl. Beräkna standardavvikelsen för den adderade signalen.
  3.8 Beräkna Q-talet per kilometer och totalt för hela sträckan enligt följande formel: Q-numb-formula.gif
  Där:
  σH and σS = Average standard deviation for "vertical" and "samverkan" errors
  σHgr and σSgr = Comfort limits for the track alignment in actual class.

  Kvalitets-
  klass
  sth
  loktåg
  sth
  snabbtåg

  σHgr

  σSgr
  K0 145- 185- 1.1 1.6
  K1 125-140 160-180 1.3 1.7
  K2 105-120 135-155 1.5 1.9
  K3 75-100 95-130 1.9 2.4
  K4 40- 70 60- 90 2.4 3.1
  K5 - 40   2.9 3.6


Input data commands

Input data is read in free format, valid separators between the input values are <space>, <comma>, <tab>, <equal sign> or <carriage return>. The commands can be written both in lower and upper case letters. The operation of the program is controlled by the commands described below; some of the commands also need arguments.

INFIL
Track data file written in SRA- or SPL- format.
Declared= Character*132    Default= Blank

L_INTERVAL
Length of track sections for which evaluation of standard deviation and Q-numbers will take place.
Declared= Integer*4    Default= 200

XSTART_KM
Starting kilometer when analyzing the STRIX-file.
Declared= Integer*4    Default= 0

XSTART_M
Starting meter in XSTART_KM when analyzing the STRIX-file.
Declared= Integer*4    Default= 0

XSTOP_KM
End kilometer when analyzing the STRIX-file.
Declared= Integer*4    Default= 1.e9

XSTOP_M
End meter in XSTOP_KM when analyzing the STRIX-file.
Declared= Integer*4    Default= 1000


Example of an input data file

Following example: Master.trc_updownf can be used as a master file:

##
##   Input data for program trc_qnumb_strix 
##

 INFIL= track_irr1.sra

 XSTART_KM= 42  XSTART_M= 0
 XSTOP_KM = 44  XSTOP_M = 999

 L_INTERVAL= 200